divarche.ir

بررسي ميزان رعايت استانداردهاي مدارك پزشكي در ...

بررسي ميزان رعايت استانداردهاي مدارك پزشكي و بيمارستان هاي آموزشي شهر كرمانابراز گردآوري 16 چك ليست مربوط به استانداردهاي بخش مدارك پزشكي بوده است . كه اين استانداردها با استانداردهاي انجمن مدارك پزشكي آمريكا منطبق است . پژوهشگر براي جمع آوري     داده ها با مراجعه به بخش هاي مدارك پزشكي با استفاده از روش مصاحبه اقدام به اين امر              نموده است . نتايج حاصل از اين پژوهش ، ميزان رعايت استانداردها در هر يك از شاخص هاي ياد شده را به شرح زير بيان مي نمايد .

در حالت كلي

1- ميزان رعايت استانداردها از نظر قوانين و مقررات به طور ميانگين در 4 بيمارستان ياد شده 44%    مي باشد .

2- ميزان رعايت استانداردها از نظر فضاي فيزيكي و تجهيزات 42 % مي باشد .

3- ميزان رعايت استانداردها از نظر فرم هاي مدارك پزشكي 80 % مي باشد .

4- ميزان رعايت استانداردها از نظر محتواي پرونده پزشكي 58 % مي باشد .

5- ميزان رعايت استانداردها از نظر آموزش پزشكان 44 % مي باشد .

6- ميزان رعايت استانداردها از نظر كد گذاري پرونده ها 82 % مي باشد .

7- ميزان رعايت استانداردها از نظر نگهداري و بازيابي اطلاعات پزشكي 60 % مي باشد .

8- ميزان رعايت استانداردها از نظر محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشكي 40% مي باشد .

9- ميزان رعايت استانداردها از نظر سيستم هاي تعيين كيفيت 62 % مي باشد .

10- ميزان رعايت استانداردها در واحد پذيرش 42 % مي باشد .

11- ميزان رعايت استانداردها در واحد بايگاني 72% مي باشد .

12- ميزان رعايت استانداردها در واحد آمار 98 % مي باشد .

13- ميزان رعايت استانداردها در واحد كدگذاري 94 % مي باشد .

14 - ميزان رعايت استانداردها در كميته مدارك پزشكي 88 % مي باشد .

15 - ميزان رعايت استانداردها از نظر آمار و اطلاعات مراقبت بهداشتي 60 % مي باشد .

16 - ميزان رعايت استانداردها از نظر عملكرد مديريت 75 % مي باشد .

نتايج بالا نشان دهنده ي اين مطلب است كه بيشترين ميزان رعايت استاندارد مربوط به واحد آمار و كمترين مربوط به محرمانه نگهداشتن اطلاعات پزشكي است . در حالت كلي ميزان رعايت استانداردها در 16 شاخص ياد شده ، بيمارستان شهيد بهشتي با 71 % در رتبه ي اول و بيمارستان شفا با 70 % در رتبه دوم و بيمارستان افضلي پور با 61 % در رتبه سوم و بيمارستان باهنر با 58% در رتبه ي چهارم مي باشد .

.....