divarche.ir

امنيت و دستيابي به اطلاعات در UNIX

  • موضوع مقاله :  امنيت و دستيابي به اطلاعات در UNIX
  • مربوط به رشته :  کامپیوتر
  • فرمت اجرایی : در قالب Doc
  • تعداد صفحات : 60

در ارتباط با دسترسي به فايل سه نوع استفاده كننده وجود دارد، اولين نوع owner است كه ايجاد كننده فايل يا دايركتوري مي باشد، اگر با استفاده از فرمان  mddir دايركتوري و فايل ايجاد كنيد، شما صاحب ( owner ) آنها هستيد. دومين نوع استفاده كننده group  ( گروه ) استو. هر استفاده كننده در يك گروه مشخص قرار دارد كه داراي يك يا چندين عضو است. اعضاء گروه اغلب در يك پروژه با ديپارتمان يكسان كار مي كنند.

افراد يك گروه مي توانند به فايلهاي هم گروه خود دسترسي داشته باشند. البته مي توانيد با استفاده از فراميني اين (( اجازه ها )) را تغيير دهيد.

سومين نوع استفاده كننده others ‌ ( سايرين ) شامل هر فردي است كه از گروه شما خارج است. اين افراد دسترسي كمتري به اطلاعات تان دارند. در حقيقت ، نوع ديگري از استفاده كنندگان بنام supernuser با استفاده كننده ارشد وجود دارد.

مدير سيستم تنها فردي است كه مي تواند از اين نوع استفاده كننده باشد. البته چندين فرد مي توانند به كلمه عبور سوپروايزر دسترسي داشته باشند.

فردي كه بعنوان سوپروايزر وارد سيستم مي شود به تمام فايلها و دايركتوري ها دسترسي دارد.

سوپروايزر مسئول تمام اجازه هايي است كه به افراد مي دهد تا به فايلهاي ديگران دسترسي داشته باشند.

انواع دسترسي

سه نوع دسترسي وجود دارد:

READ ( خواندن )

WRITE ( نوشتن )

EXECUTE ( اجرا )