divarche.ir

عید نوروز

 مقدمه

با سلام

 

                    ·  این تحقیق در مورد  عید نوروز و مراسمی است که در عید نوروز انجام میدهند.

                    ·  مردم ایران رسم و رسومات خاصی دارند که در این تحقیق آن ها را خواهید دید.

                  ·    عید نوروز یکی از عید های مهم  ایران به حساب می آید.

                    ·  به دلیل اینکه این عید عید بزرگ شیعیان است تمامی مردم شروع به خانه تکانی

می کنند و همه با اغوش باز به استقبال بهار میروند.

33 صقحه