divarche.ir

پایان نامه اثرات محرومیت از پدر بر کودکان دبستانی

  • موضوع مقاله : پایان نامه اثرات محرومیت از پدر بر کودکان دبستانی
  • مربوط به رشته :  مدیریت
  • فرمت اجرایی : در قالب Doc
  • تعداد صفحات : 80

چکیده

مطالعه حاضر به منظور بررسي اثرات محرومیت از پدر بر کودکان دبستانی است. پس از طی مراحل مقدماتی و مرور مراحل تحقیقات داخلی و خارجی که در این زمینه انجام شده است و  بعد از مشخص شدن فرضیات تحقیق ، اطلاعات مورد نیاز جهت تست این فرضیات از طریق پرسشنامه اختلال رفتاری راتر استفاده شده است اطلاعات مورد نظر از نمونه 60 کودک محروم از پدر (31 دختر و 29 پسر) و 58 کودک عادی ( 27 دختر و 31 پسر) بدست آمده که با استفاده از تکنیک های آمار نتایج زیر حاصل گردیده است.

با توجه به نتایج بدست آمده همه فرضیات پژوهش تائید شده است به عبارتی بین (بیش فعالی- پرخواشگری ، اضطراب-افسردگی ، ناسازگاری اجتماعی ، رفتار های ضد اجتماعی ، کمبود توجه و حواسپرتی)کودک محروم از پدر و کودکان عادی تفاوت معنی داری وجود دارد .

 

کلید واژه : محرومیت از پدر ، یتیمی ، اختلال رفتاری راتر