divarche.ir

رابطه فرهنگ سازمانی با خلاقیت و نوآوری

  • موضوع مقاله :پایان نامه فرهنگ سازمانی و رابطه آن با خلاقیت و نوآوری در اداره آموزش و پرورش 
  • مربوط به رشته :  مدیریت
  • فرمت اجرایی : در قالب Doc
  • تعداد صفحات : 60

چکیده :

 فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه ای از ارزش های ، هنجارها و اعتقادات و باور ها در سازمان نقش اساسی در تسهیل و گسترش فرایندهای خلاقیت و نو آوری یا خلاف آن ایفا می کند . در این جا 5 عوامل اصلی که بر توسعه یا کاهش خلاقیت و نو آوری در سازمان تاثیر گذار هستند شامل استراتژی ، ساختار سازمانی مکانیسم های پشتیبان ، ارتباطات و رفتارها و ارزش هایی که خلاقیت و نوآوری در سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند طی یک مطالعه موردی در خصوص اداره آموزش و پرورش شهرستان دشتی با طرح فرضیه هایی و آزمون آنها مورد بررسی قرار گرفته اند .

واژگان کلیدی

فرهنگ سازمانی ، خلاقیت و نوآوری سازمانی ،نوآوری در فرایند ، نو آوری در کار

 

مقدمه

سازمانها برای بقا و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها و نظرات نو و تازه هستند تا با دریافت دیدگاههای نو بتوانند پویایی خود را تضمین کنند؛ وگرنه به زوال و نابودی محکوم خواهند شد همچنانکه مقاومت سازمانها در مقابل تغییرات و تحولات مختلف محیطی موجب حذف آنها و یا کم رنگ شدن نقششان شده و حتی در ادامه قادر به حفظ وضع موجود نیز نخواهند بود. امروزه جریان نوجویی و خلاقیت و نوآوری در سازمان به عنوان یک راهبرد مناسب برای تطبیق سازمانها با شرایط پیچیده محیط فعالیت خود می باشد. در حقیقت امروزه شعار "فنا می شوید اگر خلاق نباشید" برای سازمانها یک هشدار جدی است.